Barion Pixel

ADATFELDOLGOZÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről

a Tóth Dóra EV. (székhely: 6000 KECSKEMÉT RÓNA UTCA 42., nyilvántartási szám: 55376701, adószám: 56701807-1-23, telefonszám: 0630/811-5053, e-mail: hello.dressy@gmail.com,

jelen szerződésnél képviseletében eljár: Tóth Dóra, mint Adatkezelő

és másrészről

ANDÍR 2003 Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagi László utca 5. 7. em. 19., cégjegyzékszám: 03 06 112496, adószám: 21795615-1-03 , telefonszám: +36305883423 , jelen szerződésnél képviseletében eljár: Laczkó Andrea), mint Adatfeldolgozó (Adatkezelő és Adatfeldolgozó együttes említése esetén: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő jelentős számú személyes adatot ad át az Adatfeldolgozó számára, aki azokat meghatározott cél(ok)ból feldolgozza, cél az, hogy az adatfeldolgozás keretei a vonatkozó jogszabályi anyagnak, így az aláírás napján hatályba levő 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a 2018. május hó 25. napján hatályba lépő 2016/679 EU rendelet (továbbiakban: GDPR) szabályainak megfelelően kerüljenek lerögzítésre, biztosítva az érintettek adatainak és jogainak védelmét.

 1. Fentiek alapján a Felek az Info törvény 10. § (4) bekezdésében meghatározottaknak, valamint a GDPR 28. cikkének megfelelően a jelen szerződés keretei között rögzítik az Adatkezelő megbízása alapján az Adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység alapvető szabályait.
 1. Felek kijelentik, hogy korábban szerződést kötöttek egymással, amely teljesítése során az Adatkezelő személyes adatokat adott és ad át az Adatfeldolgozó számára.
 1. Felek kijelentik, hogy az adatfeldolgozás tárgya(i), célja(i), és ez alapján az Adatfeldolgozó alapfeladata(i) a következő(k):

3.1. bérszámfejtés, adó- és járulék bevallás/levonás kötelezettségek teljesítése

3.2. számviteli bizonylatok könyvelése

 1. Felek megállapodnak, hogy az Adatkezelő által az adatfeldolgozással kapcsolatban meghatározott, Adatfeldolgozó által elfogadott feltételek a következők:
  1. Adatfeldolgozó köteles a számára átadott adatokat folyamatosan legjobb tudása és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján feldolgozni;
  2. Adatfeldolgozó havi rendszerességgel köteles beszámolni az általa végzett adatfeldolgozási tevékenységekről;
 1. Felek megállapodnak a következőkben:
  1. az adatfeldolgozással érintett személyes (és különleges) adatok körei a következők:

– munkavállalók személyes adatai (név, születési név, anyja neve, lakcíme, születési helye és ideje, TAJ száma, adóazonosító jele), munkaviszony létesítésekor egyéb személyes adatok (családi állapot, gyermeket neve és születési ideje)

– számviteli bizonylatokon szereplő személyes adatok az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 1. az adatfeldolgozással érintett érintettek körei a következők:
  1. Adatkezelő munkatársai
  2. ügyfelek 
 1. az adatfeldolgozás időtartama a korábban megkötött szerződés időtartamához igazodik, de a titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót (ideértve a munkatársát, stb. is) a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli.
 1. az adatfeldolgozás manuálisan, papír alapon és/vagy számítástechnikai eszköz segítségével történik
 1. Az Adatkezelőtől kapott adatokat az Adatfeldolgozó kizárólag az Adatkezelő javára, az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel a korábbi megállapodás célját és vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartva. Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót nem vehet igénybe, Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.
 1. Adatfeldolgozó kijelenti, hogy az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat,  saját céljára adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhet.
 1. Adatfeldolgozó biztosítani köteles azt, hogy a személyes adatok feldolgozására feljogosított személyek – az Adatfeldolgozó munkatársai, ügyvezetője –  titoktartási kötelezettséget vállalnak.
 1. Adatfeldolgozó megfelelő garanciákat tud nyújtani az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására. Ezen garanciákat a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg az adatfeldolgozó igazolja az adatkezelő számára.
 1. Adatfeldolgozó köteles az adatbiztonsággal kapcsolatban szervezési és technikai intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
  1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. a személyes adatok feldolgozására használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. az adatfeldolgozás (adatkezelés) biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 1. Adatkezelő jogosult a szervezési és technikai intézkedések bizonyítását kérni az Adatfeldolgozótól, az Adatfeldolgozó a bemutatott dokumentációkon túl jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozását is felhasználhatja ennek bizonyítására.
 1. Figyelemmel az adatfeldolgozás jellegére és az Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkra, az Adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíteni köteles az Adatkezelőt 
  1. abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségeit az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében;
  2. a következő területeken: adatfeldolgozás (adatkezelés) biztonsága, az adatvédelmi incidens bejelentése a hatósághoz, az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, Adatvédelmi hatásvizsgálat, előzetes konzultáció a hatósággal
 1. Adatfeldolgozó kijelenti, hogy az adatok biztonságát szolgáló technikai és szervezési intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére.
 1. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy garantálja, bizonyítja, és biztosítja
  1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
  2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
  3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes és/vagy különleges adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
  4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes és/vagy különleges adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
  5. telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát; 
  6. az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 1. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik. 
 1. Az adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, amely a kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által az adatfeldolgozónál végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 
 1. Jelen adatfeldolgozási megállapodás aláírásával Adatfeldolgozó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő vagy az általa megbízott partnere nála adatvédelmi és/vagy információbiztonsági auditot tartson az Adatkezelő költségére, kölcsönösen megfelelő időpontban. 
 1. Amennyiben annak feltételei fennállnak, az adatfeldolgozó köteles belső adatvédelmi felelőst/adatvédelmi tisztviselőt kinevezni és személyéről az Adatkezelőt haladéktalanul értesíteni.
 1. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy a GDPR hatályba lépését követően, a GDPR 30. cikk 2. bekezdése alapján nyilvántartást vezet az Adatkezelő nevében végzett adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
  1. az Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei, 
  2. minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az Adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
  3. az egyes adatkezelők nevében végzett adatfeldolgozási (adatkezelési) tevékenységek kategóriái;
  4. adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén a megfelelő garanciák leírása;
  5. Adatfeldolgozó által biztosított technikai és szervezési intézkedések általános leírása.
 1. Adatfeldolgozó a szolgáltatás nyújtásának befejezését követően minden személyes adatot visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat.
 1. Adatkezelő jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál az előírás szerinti adatfeldolgozói tevékenység végrehajtását. 
 1. Adatfeldolgozó kijelenti, hogy kizárólag az adatfeldolgozási megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási műveletek végrehajtására jogosult. 
 1. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által átadott személyes adatokat tartalmazó elektronikus vagy papír alapú iratokról másolatot, személyes adatot tartalmazó kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedélyével készít, és ezen iratokat harmadik fél személy részére nem teszi elérhetővé. 
 1. Felek kijelentik, hogy egymással együttműködni kötelesek, különösen, ha az érintett bármely jogával él.
 1. Tekintettel a jelen megállapodásban foglaltak szakmai felügyeletére és kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak: 
 1. Adatkezelő részéről: Tóth Dóra
  1. telefonszám: 0630/811-5053 , e-mail cím: hello.dressy@gmail.com
 2. Adatfeldolgozó részéről: Laczkó Andrea
  1. telefonszám: +36305883423, e-mail cím: andir2003@gmail.com
 1. Jelen megállapodás ingyenes, térítésmentes mindkét Fél részéről és számára. Adatfeldolgozó díjazásra a korábban kötött, előzőekben már hivatkozott szerződés alapján jogosult, ha az a szerződés tartalmazott díjfizetésre vonatkozó rendelkezéseket.
 1. Adatfeldolgozó kijelenti, hogy az Adatkezelő adattovábbításra és adatfeldolgozásra vonatkozó szabályzatát megismerte és magára nézve kötelezően fogadja el.
 1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésre a magyar jog szabályai irányadóak. 
 1. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, annak eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerinti általános illetékességgel bíró magyar rendes bíróság illetékes. 
 1. Jelen szerződés 5 oldalból áll, 2 egymással megegyező eredeti példányban készült. 

________________________Adatkezelő nevében:
________________________(hely és dátum)

________________________Adatfeldolgozó nevében:
________________________(hely és dátum)