Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

dressydream.eu hatályos ettől a naptól: 2020.12.01.

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Kérjük,hogymegrendelésevéglegesítéseelőttfigyelmesenolvassaelajelendokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

HaajelenÁltalánosSzerződésiFeltételekkel,ahonlaphasználatával,azegyestermékekkel,a vásárlásmenetévelkapcsolatbankérdésemerültfel,vagyamennyibenegyediigényétszeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Tóth Dóra EV.

Székhely: 6000 KECSKEMÉT RÓNA UTCA 42.  

Levelezési cím: 6000 KECSKEMÉT RÓNA UTCA 42.  

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Egyéni vállalkozó Nyilvántartási száma:55376701

Adószám:56701807-1-23

Képviselő: Tóth Dóra

Telefonszám: 0630/811-5053

E-mail:hello.dressy@gmail.com

Honlap: https://dressydream.eu/, https://dressydream.hu/

Bankszámlaszám:10401165-50526978-83701009

Iban szám:HU79 10401165-50526978-83701009

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: DoclerWeb Informatikai Kft.

Székhely:1101 Budapest, Expo tér 5-7

Elérhetőség: info@doclerweb.hu

Weboldal:https://www.servergarden.hu/

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó:aszakmája,önállófoglalkozásavagy üzletitevékenységekörén kívüleljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónakminősül.

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál.

Szerződés:EladóésVevőközöttaHonlapéselektronikuslevelezésigénybevételévellétrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződésinyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélkülinyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetésmegrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáféréstbiztosító eszköz.

Távollévőkközöttkötöttszerződés:olyanfogyasztóiszerződés,amelyetaszerződésszerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék:aHonlapkínálatábanszereplő,aHonlaponértékesítésreszántmindenbirtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő/Ön:a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Jótállás:Afogyasztóésavállalkozásközöttkötöttszerződésekesetén(atovábbiakban:fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

1.a)aszerződésteljesítéséértvállaltjótállás,amelyetavállalkozásaszerződésmegfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

2.b)a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

ASzerződésreamagyarjogelőírásaiazirányadóak,éskülönösenazalábbijogszabályok vonatkoznak:

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 45/2014.(II.26.)kormányrendeletafogyasztóésavállalkozásközöttiszerződésekrészletes szabályairól
 • 19/2014.(IV.29.)NGMrendeletafogyasztóésvállalkozásközöttiszerződéskeretébeneladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a2009/22/EK irányelv módosításáról
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetesszemélyeknekaszemélyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérőlésaz ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

AHonlaphasználatáhozszükségesazontechnikaitájékoztatást,melyetjelenÁSZFnem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkonkeresztültörténővásárlássalÖnelfogadjaajelenÁSZFrendelkezéseit,ésaz ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztatójellegűek. Nem zárhatókiannakalehetősége,hogyüzletpolitikaiokbólazEladóazárakatmódosítsa.Azárak módosításanemterjedkiamármegkötöttszerződésekre.AmennyibenEladóazárathibásan tüntettefel,amármegkötöttszerződésekesetébenazÁSZF„Eljáráshibásár”pontjaalapján jár el.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

E-mail:               hello.dressy@gmail.com

Telefonszám:   0630/811-5053

Weboldal:         https://dressydream.eu/

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfő: 8:00 – 17:00

Kedd: 8:00 – 17:00

Szerda: 8:00 – 17:00

Csütörtök: 8:00 – 17:00

Péntek: 8:00 – 14:00

Szombat: 10:00 – 12:00

Vasárnap: ZÁRVA

A fogyasztószóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, ésszükség szerint orvosolni.Haafogyasztóapanaszkezelésévelnemértegyet,vagyapanaszazonnali kivizsgálásanemlehetséges,avállalkozásapanaszrólésazazzalkapcsolatosálláspontjáról haladéktalanulkötelesjegyzőkönyvetfelvenni,ésannakegymásolatipéldányátszemélyesen közölt szóbelipanasz eseténhelyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagyegyéb elektronikus            hírközlésiszolgáltatásfelhasználásával közöltszóbelipanaszeseténafogyasztónaklegkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozóelőírásoknakmegfelelően-azérdemiválasszalegyidejűlegmegküldeni.Egyebekbenpedigaz írásbeli panaszravonatkozóan az alábbiak szerint köteleseljárni.Az írásbeli panaszt a vállalkozás-ha az Európai Unió közvetlenülalkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követőenharminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolniés intézkedniannakközléseiránt.Ennélrövidebbhatáridőtjogszabály, hosszabbhatáridőttörvényállapíthatmeg.A panasztelutasítóálláspontjátavállalkozás indokolniköteles.Atelefononvagyelektronikushírközlésiszolgáltatásfelhasználásávalközöltszóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1.a fogyasztó neve, lakcíme,

2.a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3.a fogyasztópanaszának részletesleírása, afogyasztóáltalbemutatottiratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4.a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó     panaszával                        kapcsolatos    álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5.ajegyzőkönyvetfelvevőszemélyés-telefononvagyegyébelektronikushírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

6.a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7.telefononvagyegyébelektronikushírközlésiszolgáltatásfelhasználásávalközöltszóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Afentiegyüttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmihatóság rendelkezikhatáskörrel,amelyalapjánajogszabályváltozáskövetkeztébenavállalkozások jogsértőmagatartásaeseténkötelezőbírságkiszabásalkalmazandó, bírságtólvaló eltekintésrenincslehetőség.

Afogyasztóvédelemrőlszólótörvénymellettmódosításrakerülta kis- ésközépvállalkozásokról szólótörvényvonatkozórendelkezéseis,ígyakis-ésközépvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosításaérdekében.Abékéltetőtestületafogyasztóvagyavállalkozáskéréséretanácsotad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhezkellírásbanbenyújtani:azírásbeliségkövetelményéneklevél,távirat,távgépíróvagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számáralehetővéteszianekicímzettadatoknakazadatcéljánakmegfelelőideigtörténőtartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • ha a fogyasztóazilletékességetazilletékesbékéltetőtestülethelyett  kérelmezett testület megjelölését,
 • a fogyasztóálláspontjánakrövidleírását, azaztalátámasztótényeketésazok bizonyítékait,
 • afogyasztónyilatkozatátarról,hogyafogyasztóazérintettvállalkozássalközvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • afogyasztónyilatkozatátarranézve,hogyazügybenmásbékéltetőtestületeljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására,illetvefizetésimeghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

BaranyaMegyeiBékéltetőTestület Cím:7625Pécs,MajorossyI.u.36.

Telefonszám:06-72-507-154

Fax:06-72-507-152

E-mail:abeck@pbkik.hu;mbonyar@pbkik.hu

Bács-KiskunMegyeiBékéltetőTestület

Cím:6000Kecskemét,Árpádkrt.4.

Telefonszám:06-76-501-500;06-76-501-525,06-76-501-523

Fax:06-76-501-538

E-mail:bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

Honlap:www.bacsbekeltetes.hu

BékésMegyeiBékéltetőTestület

Cím:5600Békéscsaba,Penzaltp.5.

Telefonszám:06-66-324-976

Fax:06-66-324-976

E-mail:eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-ZemplénMegyeiBékéltetőTestület

Cím:3525Miskolc,Szentpáliu.1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax:06-46-501-099

E-mail:bekeltetes@bokik.hu

BudapestiBékéltetőTestület

Cím:1016Budapest,Krisztinakrt.99.III.em.310.

Telefonszám:06-1-488-2131

Fax:06-1-488-2186

E-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu

CsongrádMegyeiBékéltetőTestület Cím:6721Szeged,Párizsikrt.8-12.

Telefonszám:06-62-554-250/118

Fax:06-62-426-149

E-mail:bekelteto.testulet@csmkik.hu

FejérMegyeiBékéltetőTestület

Cím:8000Székesfehérvár,Hosszúsétatér4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax:06-22-510-312

E-mail:fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-SopronMegyeiBékéltetőTestület Cím:9021Győr,SzentIstvánút10/a. Telefonszám:06-96-520-217

Fax:06-96-520-218

E-mail:bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-BiharMegyeiBékéltetőTestület Cím:4025Debrecen,Vörösmartyu.13-15. Telefonszám:06-52-500-710

Fax:06-52-500-720

E-mail:korosi.vanda@hbkik.hu

HevesMegyeiBékéltetőTestület Cím:3300Eger,Faiskolaút15.

Telefonszám:06-36-429-612

Fax:06-36-323-615

E-mail:hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-SzolnokMegyeiBékéltetőTestület

Cím:5000Szolnok,Verseghypark8.III.emelet305-306.

Telefonszám:06-56-510-621,06-20-373-2570

Fax:06-56-510-628

E-mail:bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-EsztergomMegyeiBékéltetőTestület

Cím:2800Tatabánya,Főtér36.

Telefonszám:06-34-513-027

Fax:06-34-316-259

E-mail:szilvi@kemkik.hu

NógrádMegyeiBékéltetőTestület

Cím:3100Salgótarján,Alkotmányút9/A.

Telefonszám:06-32-520-860

Fax:06-32-520-862

E-mail:nkik@nkik.hu

PestMegyeiBékéltetőTestület

Cím:1119Budapest,Eteleút59-61.II.emelet240. Levelezésicím:1364Budapest,Pf.:81

Telefonszám:06-1-269-0703

Fax:06-1-474-7921

E-mail:pmbekelteto@pmkik.hu

SomogyMegyeiBékéltetőTestület Cím:7400Kaposvár,Annau.6.

Telefonszám:06-82-501-026

Fax:06-82-501-046

E-mail:skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-BeregMegyeiBékéltetőTestület

Cím:4400Nyíregyháza,Széchenyiu.2.

Telefonszám:06-42-311-544

Fax:06-42-311-750

E-mail:bekelteto@szabkam.hu

TolnaMegyeiBékéltetőTestület

Cím:7100Szekszárd,AranyJ.u.23-25.III.emelet

Telefonszám:06-74-411-661

Fax:06-74-411-456

E-mail:kamara@tmkik.hu

VasMegyeiBékéltetőTestület

Cím:9700Szombathely,Honvédtér2.

Telefonszám:06-94-312-356

Fax:06-94-316-936

E-mail:vmkik@vmkik.hu

VeszprémMegyeiBékéltetőTestület

Cím:8200Veszprém,Radnótitér1.földszint116.

Telefonszám:06-88-429-008

Fax:06-88-412-150

E-mail:bekelteto@veszpremikamara.hu

ZalaMegyeiBékéltetőTestület

Cím:8900Zalaegerszeg,Petőfiu.24.

Telefonszám:06-92-550-513

Fax:06-92-550-525

E-mail:zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

AportálonÖnésakereskedő,akivelszembenpanasszalélt,közösenkiválaszthatjákapanasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az onlinevitarendezésiplatformitt érhetőel:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. §(1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alattáll.AzSzjt.16.§(1)bekezdésealapjántilosaweboldalontalálhatógrafikaiésszoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyanalkalmazáshasználata,amellyelaweboldal,vagyannakbármelyrészemódosítható.

Aweboldalrólésannakadatbázisábólbármilyen anyagot átvenniajogtulajdonosírásoshozzájárulásaeseténiscsakaweboldalravalóhivatkozással,forrásfeltüntetésévellehet.A jogtulajdonos: Tóth Dóra

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

AzEladónaknincsafogyasztókkalszembenitisztességtelenkereskedelmigyakorlattilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQLadatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége vanaz Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a visszagombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön amegrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibásadatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségétÖnre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésértfelelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail címvagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésénekhiányát eredményezheti és meggátolhatjaa szerződés létrejöttét.

A honlap használata

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

A vásárlás folyamata

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát,ismertetőjét,árát.Önnekvásárláseseténahonlaponszereplőáratkellmegfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a „Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméketmegkívánjavásárolni,mertezzelazÖnszámáraegykattintássaláttekinthetővéválik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig–a”Rendelésvéglegesítése”gombmegnyomásáig–szabadonmódosítható,a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Önakiválasztottterméket aKosárba helyezi,úgy külön ablakugrik fel a„Terméket hozzáadtuk a kosárhoz” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani,úgykattintsona„Továbbakosárhoz”gombra!Amennyibenakiválasztottterméket szeretnéismétmegnézni,vagyújabbterméketszeretneakosárbahelyezni,úgykattintsona„Vissza a termékhez” gombra! A Kosár megtekintéseA honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani akosárból,illetveatermékdarabszámátmegváltoztatni.Arendszera„Kosárfrissítése”gombmegnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.AmennyibenÖnnemkívántovábbitermékeketkiválasztaniésakosárbahelyezni,úgya„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást. Vásárlói adatok megadása„Megrendelés”gomblenyomásátkövetőenmegjelenikakosártartalma,illetveazÖnáltal kiválasztotttermékekmegvásárlásaeseténazÖnáltalfizetendőteljesvételár.A„Szállításiszolgáltatás:Kiszállításeseténarendszerjelziakiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.

A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ”szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállításiinformáció” szövegdobozbanarendszerautomatikusana„Számlázásiinformáció”soránmegadottadatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjüktávolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat megtovábbi információt.

A rendelés áttekintése

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánttermékeknek,valamintazÖnadataihelyesenszerepelnek,úgya„Megrendelés”gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnekkelltekinteni,ésnyilatkozata–azEladójelenÁSZFszerintivisszaigazolásaesetén- fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződésifeltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnekbármilyenidőpontbanlehetőségevanamegrendelésleadására.AzEladólegkésőbbaz Ön ajánlatánakelküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.Aszerződésakkorjönlétre,amikorazEladóáltalküldöttvisszaigazolóemailazÖn számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

Fizetési módok

Utánvétel a futárnak fizetve

Amennyibenarendelésértékétacsomagkézhezvételekorkívánjakiegyenlíteni,akkorválassza az „Utánvétel” fizetési módot.

Előre utalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: K&H Bank

Kedvezményezett neve: Tóth Dóra egynéni vállalkozó. Adószám: 56701807-1-23.

Kedvezményezett számlaszáma:10401165-50526978-83701009

Iban szám: HU7910401165-50526978-83701009

Bankkártyás fizetés

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

Barionbankkártyás fizetés

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion PaymentZrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.Akövetkező kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, American Express.

A Barion SmartGateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük.

Átvételi módok, átvételi díjak

GLS futárszolgálat

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.

Bővebb információt itt talál:https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

A házhozszállítás díja 1500 Ft, 20.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

Személyes átvétel

Személyes átvételre nincs lehetőség.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 14 nap.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben aTermékáranemkerültteljesmértékbenkifizetésre,azEladóavételárkiegészítésérehívhatja fel a Vásárlót.

Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendeletelőírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztóminősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézésivagyágazatspecifikuskövetelményeknek,vagyhogytájékoztassaaVásárlótezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

FogyasztónakaPtk.8:1.§1.bekezdés3.pontjaszerintcsakaszakmája,önállófoglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyminősül, ígyjogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Afogyasztóta45/2014.(II.26.)Korm.rendelet20.§ szerintmegilletiazindokolásnélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,azutoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

Afogyasztóa45/2014.(II.26.)Korm.rendelet20.§-banbiztosítottjogátazerrevonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Azelállásijogot határidőben érvényesítettnek kelltekinteni,haa fogyasztónyilatkozatát határidőnbelülelküldi.A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Haafogyasztóa45/2014.(II.26.)Korm.rendelet22.§-nakmegfelelőenelállaszerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítésselösszefüggésbenfelmerültköltségeket,ígyaszállításidíjatis.Felhívjukafigyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nakmegfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módontérítivissza.AfogyasztókifejezettbeleegyezésealapjánazEladóavisszatérítésremás fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméketvisszanemszolgáltatta,vagykétségetkizáróannemigazolta,hogyaztvisszaküldte;a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nakmegfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségét. A terméket azEladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követőenfelmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött – szolgáltatásnyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közléseidőpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.A fogyasztó által arányosan fizetendőösszegetaszerződésbenmegállapítottellenszolgáltatásadóvalnöveltteljesösszege alapján kell megállapítani. Ha afogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas,az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesítettszolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogyutánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

AzEladókifejezettenfelhívjaazÖnfigyelmét,hogyÖnnemgyakorolhatjaelállásijogáta45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §.(1) bekezdésében foglalt esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozásáltalnembefolyásolható,azelállásijoggyakorlásárameghatározotthatáridőalattis lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyanzártcsomagolásúterméktekintetében,amelyegészségvédelmivagyhigiéniaiokokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyanterméktekintetében,amelyjellegénélfogvaazátadástkövetőenelválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • h)olyanvállalkozásiszerződésesetében,amelynélavállalkozásafogyasztókifejezettkérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • anemtárgyiadathordozónnyújtottdigitálisadattartalomtekintetében,haavállalkozása fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. §(3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárlócsakazolyanhiányosságoktekintetébenérvényesíthetiaszavatosságijogait,amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatosságiigényétkizárólagazingódologgyártójávalvagyforgalmazójávalszemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibásteljesítéseseténazegyestartósfogyasztásicikkekrevonatkozókötelezőjótállásrólszóló151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabályírjaelőajótállásbiztosításátazolyantartósfogyasztásicikkek(pl.:műszakicikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztásicikkfogyasztórészéretörténőátadása,vagyhaazüzembehelyezéstavállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg- nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletalátartozótartósfogyasztásicikkekesetébenlehetérvényesíteni,amelyszerint,haa3munkanaponbelülérvényesítivalakiacsereigényintézményét,akkorazeladónakeztúgykell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Webshop‌ ‌neve:‌ ‌dressydream.eu‌
‌E-mail:‌ ‌hello.dressy@gmail.com‌
‌Telefonszám:‌ ‌0630/811-5053‌ 
Cégnév:‌ ‌Tóth‌ ‌Dóra‌ ‌EV.‌